Αφορά τους παρακάτω υποψήφιους διδάκτορες:

1. Αράπου Δέσποινα

2. Μπουζής Στυλιανός

3. Σαραλή Ελένη

4. Χάμπογλου Κρυσταλία