Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστεί ο φοιτητής και η φοιτήτρια ικανοί:

1. ΓΝΩΣΗ:  να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν  τις διάφορες μορφές των εκδηλώσεων.

2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: να διακρίνουν τον τρόπο διασύνδεσης του τομέα των εκδηλώσεων και των συνεδρίων με την τουριστική βιομηχανία και να εξηγούν τους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχημένη διοίκηση εκδηλώσεων και συνεδρίων και την επίδρασή τους στην ανάπτυξη και την προβολή ενός προορισμού.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: οι φοιτητές θα είναι σε θέση να εξετάζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα από την διαχείριση των εκδηλώσεων και των συνεδρίων

4. ΑΝΑΛΥΣΗ: να συνδυάζουν σημεία βελτίωσης στις ηλεκτρονικές επιχειρηματικές λειτουργίες της διοίκησης εκδηλώσεων και συνεδρίων.

5. ΣΥΝΘΕΣΗ: να  δημιουργούν μέσω κριτικής και αναλυτικής σκέψης συγκεκριμένες στρατηγικές.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: να αξιολογούν και να υλοποιούν εκδηλώσεις χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία διαχείρισης εκδηλώσεων και τέλος να είναι σε θέση να υποστηρίξουν, να συντονίζουν και να ελέγχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να υλοποιείται αποτελεσματικά μία εκδήλωση ή ένα συνέδριο.