1. Γνώση: Περιγραφή της έννοιας και του περιεχομένου του μάνατζμεντ, προσδιορίζοντας τον τρόπο διοίκησης μίας επιχειρηματικής μονάδας, τη λειτουργία της, των ρόλων που υπάρχουν σε αυτή και των διεργασιών που εκτελούνται σε συνδυασμό με το εσωτερικό και το εξωτερικό της περιβάλλον.

2. Κατανόηση: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν τις λειτουργίες του μάνατζμεντ και να καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη διοίκηση ενός οργανισμού

3. Εφαρμογή: Δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν τα διαθέσιμα θεωρητικά μοντέλα στην πράξη, να εξετάσουν πιθανές εναλλακτικές επιλογές διοίκησης και διαχείρισης των εργαζομένων και να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

4. Ανάλυση: Οι φοιτητές είναι σε θέση να συνδυάζουν στρατηγικές επιλογές και να αναπτύσσουν λύσειςγια σύνθετα επιχειρησιακά προβλήματα

5. Σύνθεση: Οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμό και να προτείνουν πιθανές αλλαγές, καθώς επίσης να συνθέσουν ένα νέο τρόπο διοίκησης βελτιώνοντας τη λειτουργία της επιχείρησης.

6. Αξιολόγηση: Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι φοιτητές μπορούν να αξιολογούν τη διοικητική δομή και λειτουργία ενός οργανισμού, να κρίνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και να αξιολογούν το ρόλο του ηγέτη.