1. ΓΝΩΣΗ: Με την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αναγνωρίσουν  την αξία της μεθοδολογίας έρευνας. Θα συνδυάσουν σε επιστημονικές αποδείξεις (evidence based).

2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ: οι φοιτητές θα είναι σε θέση να διακρίνουν τα στάδια της επιστημονικής έρευνας και να εκτιμήσουν τον σχεδιασμό.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ο φοιτητής θα μπορεί να ταξινομεί τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών ερευνών (επιλογή του κατάλληλου ερευνητικού σχεδιασμού ανάλογα με τον τύπο της έρευνας και του ερευνητικού ερωτήματος, μέθοδοι δειγματοληψίας, εργαλεία συλλογής και μέτρησης δεδομένων).

4. ΑΝΑΛΥΣΗ: επιπλέον, θα συνδυάζει τις απαιτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας στη διεξαγωγή της έρευνας.

5. ΣΥΝΘΕΣΗ: οργάνωση στατιστικής ανάλυσης και αναδιοργάνωση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων σε κάθε τύπο έρευνας.

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: οι φοιτητές θα συγκρίνουν και θα αξιολογήσουν τους διάφορους τρόπους παρουσίασης των αποτελεσμάτων που θα συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών δεδομένων, καθώς και τις τεχνικές απόκτησης, διαχείρισης και αξιοποίησης της πληροφορίας στη λήψη αποφάσεων και τη βελτιστοποίηση της διοίκησης. Ο φοιτητής διδάσκεται τις  βασικές αρχές οργάνωσης,  αποθήκευσης και αξιοποίησης δεδομένων σε Η/Υ, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται σωστά τα δεδομένα μιας επιχείρησης  αξιοποιώντας απλά εργαλεία πληροφορικής.

Ειδικότερα, ο φοιτητής διδάσκεται τη μεθοδολογία σχεδιασμού μιας απλής εφαρμογής βάσεων δεδομένων και εξοικειώνεται με τη χρήση λογισμικού υλοποίησης βάσεων δεδομένων (π.χ. Microsoft Access ή LibreOffice Base), ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή διαχείρισης δεδομένων διοίκησης.

Επιπλέον στόχος είναι η γνωριμία με τα θεμέλια της επιχειρηματικής ευφυΐας, η κατανόηση της σημασίας και των ιδιαιτεροτήτων των δεδομένων ως μια από τις βασικές τεχνολογίες πληροφορικής και η αποτελεσματική χρήση τεχνολογιών που βασίζονται σε δεδομένα (π.χ. πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ανάλυση δεδομένων).

 Περιεχόμενο

  • Οι έννοιες των δεδομένων, της πληροφορίας και της γνώσης, η διαχείριση και η αξιοποίησή τους σε μια επιχείρηση.
  • Βασικές αρχές οργάνωσης και αποθήκευσης δεδομένων σε Η/Υ. Οι έννοιες του μοντέλου δεδομένων και της Βάσης Δεδομένων.
  • Το σχεσιακό μοντέλο. Διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων και σχεδιασμός μιας Βάσης Δεδομένων
  • Ερωτήματα για αναζήτηση και ενημέρωση δεδομένων. Τα ερωτήματα ως εργαλείο για την εξαγωγή πληροφορίας από δεδομένα.
  • Αναφορές και φόρμες.
  • Σειρά ασκήσεων σε λογισμικό Βάσεων Δεδομένων στο σχεδιασμό και υλοποίηση απλών εφαρμογών για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων.

Γενική Περιγραφή

 Το μάθημα αποσκοπεί αφενός στο αποδοθεί η κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα και αφετέρου να δώσει στις επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας  ικανά στελέχη μέσω της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα τους. Αυτό θα γίνει όταν τα στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα φέρουν εις πέρας το βαρύ έργο της σωστής διοίκησης του προσωπικού της επιχείρησης. Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: • κατανοήσουν τις έννοιες που σχετίζονται με την οργανωσιακή συμπεριφορά και κουλτούρα, καθώς και τα θέματα ηγεσίας και παρακίνησης .  • αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την επικοινωνία, οργάνωση, την εργασία σε ομάδες και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων  • αποκτήσουν ικανότητες εφαρμογής των παραπάνω γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων, την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. 

Ύλη που θα καλυφθεί

Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανισμός μάθησης, Οργανωσική συμπεριφορά.  Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών. Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού. Επιλογή προσωπικού. Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Συστήματα αμοιβών. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Ηγεσία και παρακίνηση. Επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες. Άτυπη οργάνωση. Οργανωσιακοί ρόλοι και κανόνες. Δύναμη, εξουσία και συγκρούσεις. Εργασιακές ομάδες. Οργανωσιακή κουλτούρα. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Βασικές έννοιες και λειτουργίες του μάνατζμεντ. Το περιβάλλον της επιχείρησης. 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις • Ομαδική ή/και ατομική εργασία  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης