ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Γενική Περιγραφή

 Το μάθημα αποσκοπεί αφενός στο αποδοθεί η κατάλληλη οργανωσιακή κουλτούρα και αφετέρου να δώσει στις επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας  ικανά στελέχη μέσω της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων που θα επηρεάσουν τη βιωσιμότητα τους. Αυτό θα γίνει όταν τα στελέχη της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων θα φέρουν εις πέρας το βαρύ έργο της σωστής διοίκησης του προσωπικού της επιχείρησης. Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: • κατανοήσουν τις έννοιες που σχετίζονται με την οργανωσιακή συμπεριφορά και κουλτούρα, καθώς και τα θέματα ηγεσίας και παρακίνησης .  • αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με την επικοινωνία, οργάνωση, την εργασία σε ομάδες και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων  • αποκτήσουν ικανότητες εφαρμογής των παραπάνω γνώσεων στη διοίκηση επιχειρήσεων, την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη. 

Ύλη που θα καλυφθεί

Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανισμός μάθησης, Οργανωσική συμπεριφορά.  Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών. Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού. Επιλογή προσωπικού. Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Συστήματα αμοιβών. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Ηγεσία και παρακίνηση. Επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες. Άτυπη οργάνωση. Οργανωσιακοί ρόλοι και κανόνες. Δύναμη, εξουσία και συγκρούσεις. Εργασιακές ομάδες. Οργανωσιακή κουλτούρα. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Βασικές έννοιες και λειτουργίες του μάνατζμεντ. Το περιβάλλον της επιχείρησης. 

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις • Ομαδική ή/και ατομική εργασία  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης