Η κατεύθυνση είναι ανενεργή για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021

Είναι κοινά αποδεκτό από την παγκόσμια βιβλιογραφία, ότι στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, η γνώση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ανταγωνιστικότητας κάθε φορέα/ επιχείρησης/ οργανισμού. Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητή η σημασία της διαχείρισης γνώσης, η διαδικασία δημιουργίας, απορρόφησης και μεταφοράς της. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν οι βασικοί όροι, θεωρίες, μοντέλα αλλά και τρόποι μεταφοράς γνώσης και εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογίες αιχμής και εργαλεία αποτελεσματικής μάθησης. Το μάθημα εκτός της διοικητικής και επιχειρηματικής διάστασης, θα προσεγγίζει την επιστήμη της ψυχολογίας, της βιολογίας και παράλληλα της πληροφορικής. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να καταστεί ικανός ο φοιτητής/τρια  να μεταφέρει εντός και εκτός της επιχείρησης, αποτελεσματικά τη γνώση, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους.

Πιο συγκεκριμένα,

1         Σχετικά με τη βέλτιστη δυνατή αποτύπωση της γνώσης γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης των ακουστικών, των οπτικών και του κιναισθητικών ερεθισμάτων που λαμβάνουν οι φοιτητές/ τριες και τούτο γίνεται μέσω της χρησιμοποίησης λεκτικών και μη λεκτικών μεθόδων επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της διάλεξης ο διδάσκων προσπαθεί να ανασύρει μνήμες από τους φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν το μάθημα, πρακτικές και συναισθήματα, εντείνοντας την ετοιμότητα των φοιτητών/ τριών να δεχθούν τη νέα γνώση.

2        Η κατανόηση επιτυγχάνεται μέσω ερμηνείας ερωτήσεων που τίθενται, ενώ χρησιμοποιούνται κατά περίπτωη ι) η τεχνική της αναπλαισίωσης, όπου το πρόβλημα προσαρμόζεται στην κατάσταση του ερωτώμενου, ιι) η τεχνική της αγκίστρωσης σε σημεία ενδιαφέροντος, καθώς και ιιι) η τεχνική του καθρεφτισμού, μέσω της οποίας οι φοιτητές/ τριες καλούνται να αλλάξουν ρόλους και να αντιμετωπίσουν υπό διαφορετικό πρίσμα των ερώτημα.

3        Ακολουθώντας το μοντέλο μεταφοράς γνώσης των Nonaka/ Takeuchi ακολουθεί η εφαρμογή και η ταξινόμηση της νέο-προσληφθείσας γνώσης στο υφιστάμενο γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών/ τριων. Σε αυτό το στάδιο δίνεται μια περισσότερο πρακτική εφαρμογή της γνώσης χρησιμοποιώντας παραδείγματα από την καθημερινή εργασιακή πρακτική.

4        Στη συνέχεια και στο πρότυπο του ιδίου μοντέλου μεταφοράς γνώσης, ακολουθεί η ανάλυση και η βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου της δράσης και των επιπτώσεων αυτής.

5        Η σύνθεση που ακολουθεί, γίνεται κατά τα πρότυπα της εσωτερίκευσης, προσαρμογής και ανα-δημιουργίας γνώσης από την πλευρά των φοιτητών / τριων οι οποίοι καλούνται να   δημιουργήσουν, να συνθέσουν και κυρίως να εξηγήσουν φαινόμενα και συμπεριφορές.

6        Στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης, διατυπώνονται τα συμπεράσματα και επιβεβαιώνονται είτε από βιβλιογραφικές αναφορές, είτε με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσω διάδρασης.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

●        Αναγνωρίσουν την ρητή από την άρρητη γνώση και την αξία της εμπειρικής γνώσης

●        Αναγνωρίσουν τρόπους μετάδοσης της γνώσης εντός και εκτός του φορέα εργασίας

●        Να κατανοήσουν τις βιολογικές διεργασίες δημιουργίας της γνώσης

●        Αναπτύξουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης σχετικές με τη θεωρία της διαχείρισης γνώσης

●        Να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους βοηθήσουν να τους τρόπους βέλτιστης μεταφοράς γνώσης, εκπαίδευσης προσωπικού και επικοινωνίας μέσα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

●        Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των βασικών συμπεριφορών και πρακτικών που σχετίζονται με τη διαχείριση της γνώσης και τη καινοτομία στους οργανισμούς

●        Αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τους παράγοντες κλειδιά ενός συστήματος διαχείρισης γνώσης μέσα από πραγματικές μελέτες περίπτωσης