Στο Ε' εξάμηνο περιλαμβάνονται μαθήματα κοινά για όλες τις κατευθύνσεις:

1. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και

2. Εργατικό και Εμπορικό Δίκαιο

και μαθήματα των τριών κατευθύνσεων