Δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο επιλογής

Το μάθημα αυτό στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας και του περιεχομένου της έρευνας της τουριστικής αγοράς. Συνδέει την έρευνα αγοράς με το τουριστικό μάρκετινγκ και αναλύει την σχέση μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης ερευνητικών σχεδίων. Παρουσιάζεται επίσης η χρησιμότητα της έρευνας και εντοπίζονται οι ιδιαιτερότητες της έρευνας της τουριστικής αγοράς. Ακόμα, αναλύονται οι έννοιες της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας.