Δύο κοινά μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις:

1. Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στοιχείων έρευνας

2. Στρατηγική Διοίκηση

3. ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Στοιχείων Έρευνας αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (2 ώρες) και το εργαστηριακό μέρος (1 ώρα). Στο θεωρητικό μέρος υπογραμμίζονται και αναλύονται σημαντικά θέματα που αφορούν την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται από μια έρευνα μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου προϋπόθεση για την παρακολούθηση του μαθήματος (θεωρητικού και εργαστηριακού) είναι η γνώση από το φοιτητή της διαδικασίας και των επιμέρους ζητημάτων της έρευνας μάρκετινγκ. Στο εργαστηριακό μέρος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση κατάλληλου προγράμματος στατιστικής ανάλυσης και σε πρακτικές εφαρμογές με βάση αυτό το πρόγραμμα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση της έννοιας και των διαστάσεων της μέτρησης κατά την έρευνα μάρκετινγκ, όπως επίσης και βασικών στατιστικών τεχνικών ανάλυσης των στοιχείων μιας έρευνας. Επιπλέον, στην εφαρμογή των παραπάνω στατιστικών τεχνικών ανάλυσης δεδομένων μιας έρευνας μάρκετινγκ -στα πλαίσια κατάλληλου στατιστικού πακέτου- και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Περιγραφή του μαθήματος
Οι φοιτητές ολοκληρώνοντας τα μαθήματα θα είναι σε θέση:
- Να γνωρίζουν τρόπους μέτρησης των απόψεων/ στάσεων συμπεριφορών και άλλων κατηγοριών μεταβλητών ενός ερευνούμενου κοινού
- Να αναλύουν ένα αρχικό πρόβλημα έρευνας αγοράς στα σημαντικά του στοιχεία καθώς και να προσδιορίζουν το γενικό στόχο και τους εδικούς στόχους του προβλήματος
- Να κατασκευάζουν ερωτηματολόγια εφαρμόζοντας κατάλληλη κωδικοποίηση στα δεδομένα
- Να επιλέγουν τις κατάλληλες τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων μιας έρευνας μάρκετινγκ
- Να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αγοράς

Βαθμολογία / Υποχρεώσεις φοιτητών
Η βαθμολογία του μαθήματος Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης Στοιχείων Έρευνας είναι 10 μονάδες.
Οι 4 μονάδες θα προέρχονται από το εργαστηριακό μέρος και οι υπόλοιπες 6 μονάδες από την εξέταση της θεωρίας στο τέλος του εξαμήνου. Οι 4 μονάδες του εργαστηριακού μέρους θα καταμερίζονται ως εξής: 2 μονάδες θα προέρχονται από μια ομαδική εργασία 2-3 ατόμων με ίδιο βαθμό για όλα τα μέλη της ομάδας. Πρόκειται για εργασία ερευνητικού περιεχομένου και πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη έρευνα, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων, καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων με γραπτή αναφορά (Report).
Οι υπόλοιπες 2 μονάδες από το τεστ του εργαστηρίου στο τέλος του εξαμήνου.