Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (ΦΕΚ επανίδρυσης 3472/Β’/13-9-2019). Το πρόγραμµα µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και από τις διατάξεις του Ν.4610/2019.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» («Master of Science in Education Management & Organisation») με 3 ειδικεύσεις:

  1. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  2. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
  3. Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.education-master.gr

Email: information@education-master.gr

Τηλέφωνο γραμματείας: 2310013450, 2310013814