Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας λειτουργεί από δύο συνεργαζόμενα Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος:

  • το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & τουρισμού, και
  • το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Τα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα διαθέτουν υψηλό επιστημονικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, άρτιες υποδομές, μακρόχρονη τεχνογνωσία και καλύπτουν πλήρως όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες του Μεταπτυχιακού. Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ. (εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα ή/και επιτυχή υποστήριξη της Διπλωματικής του Εργασίας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. και τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών), οδηγεί στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας».

Ιστοσελίδα προγράμματος: www.health-master.gr

Email: dpms@health-master.gr

Τηλέφωνο γραμματείας: 2310013814