Το μάθημα εστιάζει σε σύγχρονες ερευνητικές και διαχειριστικές εφαρμογές που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο των αρχών μάρκετινγκ. Ο τομέας του μάρκετινγκ έχει καταστεί η κύρια πηγή αποτελεσματικής προώθησης του εμπορίου και ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια. Οι επιχειρήσεις παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην Ελληνική.  Ταυτόχρονα η παγκοσμιοποίηση των αγορών συνέπεια της τεχνολογικής προόδου αποτελεί σημάδι για περαιτέρω μεγέθυνση του κλάδου από τη μία και αύξησης του ανταγωνισμού από την άλλη.  Συνεπώς η γνώση και ο σωστός χειρισμός των παραμέτρων του Μάρκετινγκ αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την επιβίωση σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ως εκ τούτου η γνώση των βασικών εννοιών στις οποίες στηρίζονται οι ιδιότητες του μάρκετινγκ και η εμβάθυνση σε θέματα διαχείρισης των παραμέτρων που συνθέτουν την παραγωγή και κατανάλωση αυτών σε συνδυασμό με τη γνώση της ιδιαιτερότητας της συμπεριφοράς των καταναλωτών δημιουργούν το αναγκαίο υπόβαθρο για τον σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικής Μάρκετινγκ.

 Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στις έννοιες του Μάρκετινγκ ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί:

-    Να γνωρίζουν μέσω επισκόπησης και εισαγωγής τις αρχές και έννοιες του μάρκετινγκ.

-     Να αναγνωρίζουν τη δημόσια επιχειρηματική πληροφόρηση και τις πηγές δεδομένων για να διεξάγουν μια βασική έρευνα πληροφοριών που αφορούν προϊόντα και επιχειρήσεις.

 Να αναπτύξουν βασικές προφορικές δεξιότητες παρουσίασης, αναλυτική σκέψη, δημιουργική και ομαδική εργασία.