Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και η παρουσίαση ειδικών θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής που αντιμετωπίζουν οι οικονομικές μονάδες, καθώς και οι μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών. Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές, τους κανόνες και τις ενέργειες της χρηματοοικονομικής λογιστικής σε ειδικά θέματα που απαιτούν ειδικό χειρισμό. Αυτό επιτυγχάνεται με συστηματική χρήση παραδειγμάτων (ασκήσεων και μελετών περίπτωσης), αναπτύσσοντας έτσι την κριτική σκέψη των φοιτητών αναφορικά με την αναγνώριση και αντιμετώπιση των εκάστοτε ζητημάτων.