Στο Α΄ εξάμηνο, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 5 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»:

  • Εισαγωγή στον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και τα Ταξίδια (6 ECTS)
  • Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων (6 ECTS)
  • Μεθοδολογίες Έρευνας (6 ECTS)
  • Τουριστικό Μάρκετινγκ & Διοίκηση Εμπειριών (6 ECTS)
  • Τουριστική Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (6 ECTS)

Έννοια της επιχειρηματικότητας. Επιχειρηματικότητα και ενδοεπιχειρηματικότητα. Παράγοντες επηρεασμού της επιχειρηματικότητας, τύποι της επιχειρηματικότητας, Χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. Η Μελέτη Σκοπιμότητας. Το επιχειρησιακό σχέδιο.Καινοτομία και οικονομική ανάπτυξη Ορισμοί καινοτομίας, Είδη καινοτομίας.Προσδιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης καινοτομίας. Στατικά και Δυναμικά μοντέλα καινοτομίας. Συστήματα Καινοτομίας. Μέτρηση καινοτομίας. Καινοτομία στον κλάδο του Τουρισμού. Στρατηγικές καινοτομίας στον Τουρισμό. Πολιτική ολικού καινοτόμου μάνατζμεντ. Διακυβέρνηση καινοτομίας στην Ελλάδα. Παρακολούθηση των δεικτών επιτυχημένης εφαρμογής σε επιχειρηματικό, αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Η σημασία του χωροταξικού σχεδιασμού στην καινοτομία. Στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση. Μελέτες περίπτωσης καινοτομιών στον Τουρισμό σε επίπεδο, επιχείρησης, περιφέρειας, χώρας. Βέλτιστες πρακτικές στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Φιλοσοφία και διαδικασία τουριστικού μάρκετινγκ. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στον τουρισμό. Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς τουριστικών προϊόντων. Ανάλυση, ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικής εμπειρίας. Κατάστρωση σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 "Π". Τουριστικό προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφορο-ποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια διανομής στον τουρισμό, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα επι-κοινωνίας στον τουρισμό: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της τουριστικής διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, ορ-γάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Επιχείρηση και πληροφορίες. Σύστημα Πληροφόρησης Μάρκετινγκ (MIS). Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Προκαταρκτική φάση ερευνητικών προγραμμάτων. Παρουσίαση των σταδίων διεξαγωγής ενός ερευνητικού προγράμματος. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας Μέθοδοι - Τεχνικές - Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Μέτρηση μεταβλητών Επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις, σύνταξη εκθέσεως, παρουσίαση. Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Δαπάνες, Δεοντολογία).

Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανισμός μάθησης, Οργανωσική συμπεριφορά. Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών. Εντοπισμός και προσέλκυση προσωπικού. Επιλογή προσωπικού. Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Συστήματα αμοιβών. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Ηγεσία και παρακίνηση. Επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες. Άτυπη οργάνωση. Οργανωσιακοί ρόλοι και κανόνες. Δύναμη, εξουσία και συγκρούσεις. Εργασιακές ομάδες. Οργανωσιακή κουλτούρα. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Βασικές έννοιες και λειτουργίες του μάνατζμεντ. Το περιβάλλον της επιχείρησης.

Ορισμός του τουριστικού συστήματος, του τουρισμού και του τουρίστα. Μορφές Τουρισμού: Ατομικός - μαζικός, εισερχόμενος - εξερχόμενος. Διεθνής-εγχώριος. Τουριστική Ζήτηση: Έννοιες, ορισμοί και δείκτες της τουριστικής ζήτησης. Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής ζήτησης. Η μέτρηση της τουριστικής ζήτησης. Τουριστική Προσφορά: Οι διάφοροι παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας. Κυβερνητικοί οργανισμοί, οι ενδιάμεσοι (tour operators / γραφεία ταξιδιών), οι εταιρίες και τα μέσα μεταφοράς τουριστών, τα τουριστικά θέλγητρα. Επιπτώσεις του Τουρισμού: Προσδιορισμός της έννοιας τόπος προ-ορισμού και των σύνθετων στοιχείων του «τουριστικού επαγγέλματος». Οι οικονομικές επιπτώσεις του τουρισμού, θετικές και αρνητικές. Η μέτρηση των οικονομικών επιπτώσεων. Ο πολλαπλασιαστής του τουριστικού εισοδήματος. Οι κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις του τουρισμού. Ενότητα «Εισαγωγή στην Φιλοξενία». Η αλληλένδετη φύση φιλοξενίας και τουρισμού. Χαρακτηριστικά και φιλοσοφία της βιομηχανίας φιλοξενίας. Εστίαση και επιτυχία στην εξυπηρέτηση. Τάσεις στην βιομηχανία της φιλοξενίας. Ξενοδοχειακή ανάπτυξη και ιδιοκτησία (δικαιοχρησία, όμιλοι συνεργασίας, συμβόλαια μάνατζμεντ). Κατάταξη ξενοδοχείων. Εξαιρετικά, μεγάλα και ασυνήθιστα ξενοδοχεία. Βιώσιμα ξενοδοχεία. Τάσεις στην ανάπτυξη των ξενοδοχειακών καταλυμάτων.