Φοιτητές των τριών κατευθύνσεων επιλέγουν υποχρεωτικά ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής:

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Έννοια και κατηγορίες επενδύσεων. Έννοια και κατηγορίες μελετών. Ανάλυση επενδυτικών μελετών στον τουρισμό σε τυπικής μορφής επιχειρήσεις. Ανάλυση μελετών τουριστικής ανάπτυξης περιοχών. Μεθοδολογία εκπόνησης επενδυτικών μελετών στον τουρισμό σε τυπικής μορφής επιχειρήσεις. Μεθοδολογία κατάρτισης μελετών τουριστικής ανάπτυξης. Αναζήτηση και συλλογή υλικού για την κατάρτιση των μελετών τουριστικής ανάπτυξης Στάδια αξιολόγησης μελετών τουριστικής ανάπτυξης. Σύνταξη επενδυτικών μελετών στον τουρισμό Σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης. Η χρηματοοικονομική διοίκηση στα πλαίσια της τουριστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έννοια και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και Ισολογισμών. Χρηματοοικονομικοί δείκτες. Χρηματοοικονομική ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών.

Τουρισμός και νέες τεχνολογίες (η τεχνολογία και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα,. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών -ΤΠΕ, η χρήση των ΤΠΕ στον Ελληνικό Τουρισμό). Ηλεκτρονικός τουρισμός (Ορισμός και χαρακτηριστικά, επιπτώσεις του e-Tourism στην τουριστική ζήτηση, Ηλεκτρονικός Τουρισμός στην Ελλάδα). Τουρισμός και διαδίκτυο (Τουρισμός και Internet, Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την χρήση του Internet, To internet στην τουριστική αγορά της Ελλάδας). Τουρισμός και «ηλεκτρονικό επιχειρείν» (Επιχειρηματικά μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου, Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ηλεκτρονική Διαχείριση Σχέσεων Πελατείας, Ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών).