Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί σύνθεση υποχρεωτικών μαθημάτων «κορμού», υποχρεωτικών μαθημάτων «κατεύθυνσης» και μαθημάτων «επιλογής». Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κορμού»:

  • Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (6 ECTS)
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (6 ECTS)

Εξοικείωση με πηγές άντλησης δεδομένων και πληροφορίας (Δεδομένα που καταγράφονται στα πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων και σε ιστότοπους / ηλεκτρονικά καταστήματα, καθώς και εξωτερικές πηγές, όπως αποθήκες δεδομένων και σημασιολογικός ιστός). Χρήση εργαλείων οργάνωσης και αναζήτησης πληροφορίας (αναφορές και ερωτήματα, κύβοι OLAP, εργαλεία ανάλυσης σεναρίων). Παρουσίαση των τεχνικών εξόρυξης γνώσης (ανακάλυψη συσχετισμών, δέντρα αποφάσεων, τμηματοποίηση, εκπαιδευόμενα συστήματα) και των κυριότερων μοντέλων γνώσης που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση και το μάρκετινγκ.Πρακτικές εφαρμογές προβλημάτων και στήριξης αποφάσεων (π.χ. εξεύρεση καταναλωτικών προτύπων σε αρχεία πωλήσεων, μέτρηση πιστότητας πελατών και προσδιορισμός των παραγόντων που την επηρεάζουν). Εξετάζονται επίσης ευφυείς μέθοδοι υποστήριξης απο-φάσεων με χρήση συστημάτων βασισμένων σε γνώση. Με τα συστήματα αυτά δίνεται η δυνατότητα κωδικο-ποίησης και κεφαλαιοποίησης γνώσης σχετικά με προϊ-όντα, λειτουργίες ή αποτελέσματα ερευνών αγοράς και δημιουργίας μοντέλων επεξήγησης ή πρόβλεψης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων.

Το συγκεκριμένο μάθημα αναφέρεται στον καθορισμό της μελλοντικής πορείας ενός οργανισμού και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Το μάθημα προσφέρει το θεωρητικό υπόβαθρο για να αναπτυχθούν έννοιες όπως αυτές του στρατηγικού σχεδιασμού σε εταιρικό, επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο, παρουσιάζονται τα εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού, Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη συγκριτικών στρατηγικών πλεονεκτημάτων ώστε να συμβάλουν στη δημιουργία καινοτόμων στρατηγικά επιχειρήσεων.Εταιρική διακυβέρνηση και στρατηγική.