Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κορμού»:

  • Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (6 ECTS)
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (6 ECTS)

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

  • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική & Ανάπτυξη (6 ECTS)
  • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (6 ECTS)

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

  • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
  • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

Φιλοσοφία και διαδικασία της διοίκησης μάρκετινγκ προορισμών. Τουριστική ανάπτυξη και εξέλιξη προορισμού, κριτική ανάλυση του κύκλου ζωής προορισμού. Έννοια DMO, αρχές, λειτουργίες και τρόπος διακβέρνησης. Καλές πρακτικές διαχείρισης προορισμών στην Ελλάδα και διεθνώς. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης. Διαδικασία λήψης απόφασης. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ, Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Μίγμα επικοινωνίας Ανάλυση του ανταγωνισμού. Ανάλυση της ταυτότητας (brand identity) και της εικόνας (brand image) ενός προορισμού στο πλαίσιο της διοίκησης επωνυμίας (destination branding).

Αειφορική ανάπτυξη. Έννοια και διφορούμενες προσεγγίσεις της αειφόρου ανάπτυξης.. Βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Φέρουσα Ικανότητα. Βιοποικιλότητα. Διαγενεαλογική Δικαιοσύνη. Διαχωρική Υπευθυνότητα. Συμμετοχή. Κρίσιμο Φυσικό Κεφάλαιο. Ολιστική Προσέγγιση. Αρχή της Προληπτικότητας. Βασικές αρχές και ερμηνείες του αειφόρου τουρισμού. Αειφόρος τουρισμός και πρακτικές προσεγγίσεις. Αειφόρος τουρισμός και επιχειρηματικότητα. Μέγεθος επιχείρησης και επιδράσεις αειφορίας. Αειφορία και μικρομεσαία επιχείρηση. Ειδικές μορφές τουρισμού: Οινοτουρισμός, Συνεδριακός τουρισμός, Οικοτουρισμός, Θρησκευτικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός.