Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κορμού»:

  • Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (6 ECTS)
  • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στον Τουρισμό (6 ECTS)

Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:

  • Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική & Ανάπτυξη (6 ECTS)
  • Διοίκηση & Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών (6 ECTS)

Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:

  • Ηλεκτρονικά Συστήματα & Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό (6 ECTS)
  • Επενδυτικές Μελέτες και Χρηματοδότηση στον Τουρισμό (6 ECTS)

Φιλοσοφία και διαδικασία της διοίκησης μάρκετινγκ προορισμών. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης. Διαδικασία λήψης απόφασης. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 "Π". Προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια διανομής, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα επικοινωνίας: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

Αειφορική ανάπτυξη. Έννοια και διφορούμενες προσεγγίσεις της αειφόρου ανάπτυξης.. Βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Φέρουσα Ικανότητα. Βιοποικιλότητα. Διαγενεαλογική Δικαιοσύνη. Διαχωρική Υπευθυνότητα. Συμμετοχή. Κρίσιμο Φυσικό Κεφάλαιο. Ολιστική Προσέγγιση. Αρχή της Προληπτικότητας. Βασικές αρχές και ερμηνείες του αειφόρου τουρισμού. Αειφόρος τουρισμός και πρακτικές προσεγγίσεις. Αειφόρος τουρισμός και επιχειρηματικότητα. Μέγεθος επιχείρησης και επιδράσεις αειφορίας. Αειφορία και μικρομεσαία επιχείρηση. Ειδικές μορφές τουρισμού: Οινοτουρισμός, Συνεδριακός τουρισμός, Οικοτουρισμός, Θρησκευτικός Τουρισμός, Αγροτουρισμός.