Το μάθημα αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης. Επίσης, θα αναπτυχθούν δεξιότητες στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ο προσδιορισμός της σκοπιμότητας μίας πρότασης, της βιωσιμότητας και η ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων για τη διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος στην κατάθεση της πρότασης. Θα μελετηθεί επίσης η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές αρχές δικαίου. Εκπαίδευση και Δίκαιο. Συνταγματική προστασία του διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής μονάδας. Συνταγματικός ρόλος του συμβούλου εκπαίδευσης. Νομοθεσία που διέπει τις τρείς βαθμίδες εκπαίδευσης Διεθνή συνταγματικά και νομοθετικά πλαίσια που καθορίζουν την εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα. Θεσμοί και πολιτικές στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνική νομοθεσία, που σχετίζεται μα τις δραστηριότητες των εκπαιδευτικών, τη μισθοδοσία, τη συνταξιοδότηση κ.ά.


Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μαθησιακής αποτελεσματικότητας αποτελεί η οργανωτική και διοικητική επάρκεια της σχολικής μονάδας. Η επάρκεια και η διαχείριση των ανθρώπινων και υλικοτεχνικών πόρων, το σχολικό κλίμα, οι σχέσεις του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον, η κουλτούρα, η εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί για τη διοίκηση, η γνώση και η εξοικείωση με τους βασικούς κανόνες της διοίκησης αποτελεί μεγάλη βοήθεια για τους εκπαιδευτικούς και φυσικά για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης. Στον επιστημονικό διάλογο, σε θέματα διοίκησης, η σημασία και ο ρόλος της ηγεσίας καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στη βελτίωση της ποιότητας και στην ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν προφανές ότι το μάθημα αποτελεί θεμελιώδες κεφάλαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στη γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και εφαρμογές της εκπαιδευτικής διοίκησης και επιπλέον, αποσκοπεί στη διερεύνηση μοντέρνων πτυχών της, σύμφωνα με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η επικαιρότητα του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ. Απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική θεμελίωση των πτυχών της σχολικής ηγεσίας και η κριτική – συνθετική αξιοποίησής τους μέσα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Φιλοσοφία και διαδικασία του μάρκετινγκ για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και για εκπαιδευτικές μονάδες και ιδρύματα. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην εκπαίδευση. Διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς εκπαιδευτικών προϊόντων. Ανάλυση, ανάπτυξη και διαχείριση εκπαιδευτικής εμπειρίας. Κατάστρωση σχεδίων μάρκετινγκ. Τμηματοποίηση της εκπαιδευτικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Μίγμα μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Εκπαιδευτικό προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια διανομής στην εκπαίδευση, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Μέτρηση μεταβλητών. Επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις, σύνταξη εκθέσεως, παρουσίαση. Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Δαπάνες, Δεοντολογία).