Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρίες και βασικές αρχές ανάπτυξης. Μοντέλα Μνήμης. Αντίληψη. Ένταξη σε κοινωνικές ομάδες. Έννοια και διαδικασίες μάθησης. Στυλ μάθησης. Μαθησιακές δυσκολίες. Εξελικτικές διαταραχές. Τεχνικές και μέθοδοι ψυχολογικής έρευνας. Αποκλίσεις συμπεριφοράς και αντιμετώπισή τους.

Η μελέτη, η διατύπωση αλλά και η χρήση των παιδαγωγικών σκοπών έχουν υπαχθεί από τους μελετητές τους σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται συνήθως ως «ταξινομήσεις». Οι ταξινομήσεις αυτές στην ουσία αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να μελετηθούν οι διάφορες όψεις της της αξιολόγηση ξεχωριστά, με βασικό κριτήριο διαχωρισμού τις νοητικές και άλλες λειτουργίες, τις περιοχές δηλαδή που ενεργοποιούνται κατά την κάθε δραστηριότητα μάθησης και αξιολόγησης στη συνέχεια. Οι ταξινομήσεις αυτές είναι: 1. Η γνωστική περιοχή, 2. Η συναισθηματική περιοχή, 3. Η ψυχοκινητική περιοχή και 4. Η αντιληπτική περιοχή. Σύστημα ταξινόμησης διδακτικών στόχων: γνώση – κατανόηση – εφαρμογή – ανάλυση – σύνθεση – αξιολόγηση. Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων, ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης, άλλα είδη ερωτήσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να σχεδιάζουν τρόπους αξιολόγησης ενός μαθήματος είτε φυσικής είτε ψηφιακής τάξης χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορετικές μορφές ερωτήσεων για να την κάλυψη των διδακτικών στόχων σε όλα τα επίπεδα. Αξιολόγηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή

Αξιολόγηση ποιότητας εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Βραβεία Ολικής Ποιότητας. Θέματα δεοντολογίας. Θεωρητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Στοχοθεσία εκπαιδευτικού έργου. Ανάπτυξη φιλοσοφίας αξιολόγησης. Σύνταξη προγράμματος επιθεώρησης εκπαιδευτικής μονάδας. Αξιολόγηση ερευνητικής διαδικασίας. Αποτελεσματική οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικής μονάδας. Αξιολόγηση διευθυντών σχολικών μονάδων. Μονάδες Αριστείας.

Οργανωσιακή Κουλτούρα, Οργανισμός μάθησης, Οργανωσιακή συμπεριφορά.  Προγραμματισμός του ανθρωπίνου δυναμικού. Πρόβλεψη αναγκών. Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Προσδιοριστικοί παράγοντες της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Άτυπη οργάνωση. Οργανωσιακοί ρόλοι και κανόνες. Δύναμη, εξουσία και συγκρούσεις. Εργασιακές ομάδες. Διοίκηση ανθρώπινων πόρων. Επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη.