Μετά το πέρας του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται, μεταξύ άλλων, να:

• Εξετάσουν τις βασικές πτυχές του ψηφιακού μάρκετινγκ στον κλάδο της εκπαίδευσης

• Διεξάγουν συγκριτική ανάλυση μεταξύ των διαθέσιμων εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ σε εκπαιδευτικές μονάδες

• Προτείνουν μεθόδους για την αποτελεσματική διαχείριση της αλληλεπίδρασης με χρήστες σε οnline περιβάλλον

• Εξετάζουν τρόπους για τη βελτίωση της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

• Είναι σε θέση να αναπτύξουν στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ σε εκπαιδευτικές μονάδες

Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Μέτρηση μεταβλητών. Επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις, σύνταξη εκθέσεως, παρουσίαση. Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Δαπάνες, Δεοντολογία).

Συνθέτει το θεωρητικό υπόβαθρο για τις τεχνολογικές εξελίξεις και μελετά τη σχέση της τεχνολογίας με την εκπαίδευση και τις παραμέτρους που διέπουν τη συγκεκριμένη σχέση. Παρουσιάζει τις τεχνολογικές εξελίξεις και εργαλεία που καθορίζουν την από απόσταση εκπαίδευση και τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για χρήση στην από απόσταση εκπαίδευση. Επιδιώκεται η επαφή και εξοικείωση με σύγχρονα, εξειδικευμένα, εκπαιδευτικά λογισμικά κατά κύριο λόγο ελεύθερα ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές. Τα συγκεκριμένα λογισμικά χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για χρήση μέσα στην τάξη καθώς και για αξιολόγηση των projects των μαθητών.