Η μελέτη, η διατύπωση αλλά και η χρήση των παιδαγωγικών σκοπών έχουν υπαχθεί από τους μελετητές τους σε διάφορες ομάδες, σε διάφορες κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται συνήθως ως «ταξινομήσεις». Οι ταξινομήσεις αυτές στην ουσία αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να μελετηθούν οι διάφορες όψεις της της αξιολόγηση ξεχωριστά, με βασικό κριτήριο διαχωρισμού τις νοητικές και άλλες λειτουργίες, τις περιοχές δηλαδή που ενεργοποιούνται κατά την κάθε δραστηριότητα μάθησης και αξιολόγησης στη συνέχεια. Οι ταξινομήσεις αυτές είναι: 1. Η γνωστική περιοχή, 2. Η συναισθηματική περιοχή, 3. Η ψυχοκινητική περιοχή και 4. Η αντιληπτική περιοχή. Σύστημα ταξινόμησης διδακτικών στόχων: γνώση – κατανόηση – εφαρμογή – ανάλυση – σύνθεση – αξιολόγηση. Ερωτήσεις δεδομένων απαντήσεων, ερωτήσεις ανοιχτής απάντησης, άλλα είδη ερωτήσεων. Στόχος του μαθήματος είναι να καταστούν οι φοιτητές ικανοί να σχεδιάζουν τρόπους αξιολόγησης ενός μαθήματος είτε φυσικής είτε ψηφιακής τάξης χρησιμοποιώντας όλες τις διαφορετικές μορφές ερωτήσεων για να την κάλυψη των διδακτικών στόχων σε όλα τα επίπεδα.

Σχεδιασμός ασφαλών πολιτικών: Ακεραιότητα πληροφοριών, εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα πληροφοριών Ζητήματα προσωπικού, Φυσική ασφάλεια, Έλεγχος πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα, Διαχείριση υλικών και λογισμικών, Νομικές υποχρεώσεις, Διαχείριση της πολιτικής ασφάλειας, Οργανωτική δομή, Σχέδιο συνέχισης λειτουργίας. Εφαρμογή του Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Η εννοιοθέτηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Φύση των πόρων, πηγή των πόρων, επίπεδο ανοικτής διαθεσιμότητας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΕΠ. Πολιτικές ΑΕΠ και παγκόσμια κινήματα ΑΕΠ. Wikis, blogs, OER Commons. Οι δραστηριότητες 5R των OER, Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute. Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ελλάδα.

Εκμάθηση διαθέσιμων, ανοικτών εργαλείων για την παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τα βήματα και τα εργαλεία που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μία εφαρμογή πολυμέσων. Ανάθεση ρόλων για τη δημιουργία ομάδας παραγωγής εφαρμογής πολυμεσικού περιεχομένου.

Ιστορική εξέλιξη της Ανοικτής και Εξ’ αποστάσεως Εκπαίδευσης. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (κείμενο, προκείμενο, μετακείμενα). Παρουσίαση όλων των διαθέσιμων μέσω (πλατφόρμες) για χρήση από την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση. ePortfolios. Ιστοσελίδες και κοινότητες (web 2.0). Ηλεκτρονικοί χώροι ασύγχρονης συζήτησης. Εξομοιωτές. Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environment)