Ο ρόλος και ο σκοπός της Ερευνητικής Μεθοδολογίας (Ε.Μ.) Η λήψη αποφάσεων και η Ε.Μ. Αρχές και οργάνωση της Ε.Μ. Η έρευνα δευτερογενών στοιχείων και η ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Μέθοδοι – Τεχνικές – Σύστημα Αναφορών. Ανάλυση των σταδίων διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων. Μεθοδολογία. Η έρευνα πρωτογενών στοιχείων. Δημοσκόπηση (προσωπική συνέντευξη, τηλεφωνική, ταχυδρομική, ηλεκτρονική), Παρατήρηση, Πειραματική Έρευνα. Δείγμα (μέγεθος, μέθοδοι). Μέτρηση μεταβλητών. Επεξεργασία στοιχείων, ανάλυση δεδομένων, συζήτηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, προτάσεις, σύνταξη εκθέσεως, παρουσίαση. Ειδικά ζητήματα της Ε.Μ. (Δαπάνες, Δεοντολογία).

Η σημασία του σχεδιασμού και της αξιολόγησης στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. Η διατύπωση σκοπού και στόχων. Η διαμόρφωση του αναλυτικού περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές. Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων. Τεχνικές ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων