Το μάθημα αναφέρεται στους υπερεθνικούς οργανισμούς ως σημαντικούς πλέον «παίκτες» στο πεδίο διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η προσοχή θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εκ μέρους της σταδιακή ενδυνάμωση των πρωτοβουλιών της σε ζητήματα εκπαίδευσης. Επίσης, θα αναπτυχθούν δεξιότητες στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, ο προσδιορισμός της σκοπιμότητας μίας πρότασης, της βιωσιμότητας και η ανεύρεση των κατάλληλων εταίρων για τη διαμόρφωση του εταιρικού σχήματος στην κατάθεση της πρότασης. Θα μελετηθεί επίσης η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εννοιοθέτηση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ). Φύση των πόρων, πηγή των πόρων, επίπεδο ανοικτής διαθεσιμότητας. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ΑΕΠ. Πολιτικές ΑΕΠ και παγκόσμια κινήματα ΑΕΠ. Wikis, blogs, OER Commons. Οι δραστηριότητες 5R των OER, Retain, Reuse, Revise, Remix, Redistribute. Μονάδες Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού. Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι στην Ελλάδα.

Οι διαπροσωπικές σχέσεις στην φυσική ή ψηφιακή τάξη και ειδικότερα οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών έχει διαπιστωθεί ότι επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή και κοινωνική εξέλιξη των μαθητών. Ο στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τους ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση μαθητή και εκπαιδευτικού και μεσολαβούν στη διαδικασία της μάθησης. Ο δεύτερος στόχος είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες και στρατηγικές επικοινωνίας που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικής εκπαιδευτικής και διδακτικής σχέσης. Επιπρόσθετα θα αναπτυχθούν δεξιότητες ώστε να χρησιμοποιείται η γλώσσα του σώματος για να δημιουργείται θετικό κλίμα επικοινωνίας με τα παιδιά, και τέλος να δραστηριοποιούνται οι εκπαιδευτικοί ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά με θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Η Έννοια της Μικροδιδασκαλίας. Βασικές Αρχές της Μικροδιδασκαλίας. Σχεδιασμός – Υλοποίηση – Αξιολόγηση μικροδιδασκαλίας. Κατάρτιση σχεδίου μαθήματος. Κατάρτιση εκπαιδευτικών στόχων. Δημιουργία περιβάλλοντος. Εναλλακτικές Προσεγγίσεις στην Υλοποίηση Μικροδιδασκαλιών. Παρουσίαση Μικροδιδασκαλίας (Βιωματική Δράση). Ανατροφοδότηση και βελτίωση των διδακτικών δεξιοτήτων