ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
  • Συναρτήσεις μιας μεταβλητήςΌρια-Συνέχεια
  • Η έννοια της παραγώγουκανόνες παραγώγισηςμέγιστα και ελάχιστα
  • Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα
  • Εφαρμογές των ολοκληρωμάτων στην Οικονομία
  • Εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα Πίνακες Ορίζουσες Γραμμικά συστήματα.
ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Χειμερινό (Α’)      ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΘΕΩΡΙΑ - 3 ΩΡΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:  Γραπτή Εξέταση (100%)

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική
Γ. Δρόσος και Γ. Τσολακίδης, Μαθηματικά στην Οικονομική Επιστήμη, εκδ. Ανικούλα, 2006
Μ. Λουκάκης, Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, εκδ. Σοφία, 2012.
Ross L. Finney – Maurice D. Weir – Frank R. Giordano J, Απειροστικός Λογισμός (Τόμος Ι), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2004.

Ξενόγλωσση
Knut Sydseater and Peter Hammond, Economic Analysis, 4th ed., Pearson Education Limited, 2012
Michael Klein, Mathematical Methods for Economics, Pearson Education Limited, 2001.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
Journal of Economic Methodology
Journal of mathematical economics
Mathematics and Financial Economics