Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Αναλύονται τα τα εξής θέματα:

• Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες οντοτήτων
• Λογιστικά Αρχεία
• Παραστατικά πωλήσεων – Τιμολόγια και αποδείξεις
• Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Κανόνες επιμέτρησης – Tρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων
• Αρχή του δεδουλευμένου
• Προσάρτημα (σημειώσεις)
• Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
• Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων
• Νέο σχέδιο λογαριασμών
• Σύνδεση Σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσειςΤο μάθημα "ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ " διδάσκεται στο 5ο εξάμηνο και διαχωρίζεται σε δύο Ενότητες του Εργατικού Δικαίου. Πρώτη Ενότητα αποτελεί το Ατομικό Εργατικό Δίκαιο με αντικείμενο την πολυπλοκότητα των εργασιακών σχέσεων στο σύγχρονο χώρο εργασίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Δεύτερη Ενότητα αποτελεί το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, με αντικείμενο τη λειτουργία των σωματείων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την έννοια και το περιεχόμενο των συνδικαλιστικών ελευθεριών, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της απεργίας.