ΠΜΣ - ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αρχιτεκτονική Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων. Το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ER). Το Εκτεταμένο Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (Extended ER). Το Σχεσιακό Μοντέλο. Βοηθητικά Εργαλεία Μοντελοποίησης ΒΔ. Η Γλώσσα SQL. Πληροφοριακά Συστήματα. Κατηγορίες Πληροφοριακών Συστημάτων. Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. Λεξικά Δεδομένων-XML. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης και UML.

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει ειδικά ζητήματα στον τομέα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, που καλύπτουν τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της εταιρικής χρηματοδότησης.

Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα είναι ικανοί να:

·         Περιγράφουν τις παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

·         Κατανοούν και αναλύουν όλες τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

·         Συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις για τους διαθέσιμους τρόπους χρηματοδότησης.

·         Επιλέγουν κατά περίπτωση τον καταλληλότερο τρόπο χρηματοδότησης για κάθε επιχείρηση.

·         Μπορούν να συντάσσουν μια επενδυτική πρόταση για χρηματοδότηση τόσο από εθνικό φορέα όσο και από ευρωπαϊκό.